در کنار دوست عزیزم استاد دکتر محمود فاضل ، بزرگمرد فرهیخته ایی که پیشنهاد سیمرغ درمانگر را بعنوان سمبل و نماد پزشکی کشور مطرح نمودند

در کنار دوست عزیزم استاد دکتر محمود فاضل ، بزرگمرد فرهیخته ایی که پیشنهاد سیمرغ درمانگر را بعنوان سمبل و نماد پزشکی کشور مطرح نمودند و این نماد با پیگیری ایشان ثبت شد .
یادمان باشد متاسفانه نان لواش توسط ارمنستان و چوگان توسط آذربایجان ثبت جهانی شدند و حرکت دکتر فاضل جهت ثبت سیمرغ گامی بسیار ارزشمند و شایسته بود که توسط این فرزند برومند فردوسی بزرگ به سرانجام رسید و حداقل آخر این شاهنامه به خوشی انجامید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*